Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

 
 


1.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ทางโครงการจึงพิจารณารับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในเรื่องที่สงสัยว่าโครงการ
หรือเจ้าหน้าที่ของโครงการ ได้กระทำการใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียในด้านต่างๆ  ตลอดจนมีผลกระทบก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อโครงการ รวมถึงการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ได้ร้องเรียนด้วยความสุจริต ยุติธรรม

2.บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ

3.การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

ทางโครงการจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถตรวจสอบการแก้ไขข้อร้องเรียนได้เป็นระยะๆ

4.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ทางโครงการจะรักษาข้อมูลผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ) และส่งมาที่ช่องทางดังนี้
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองถึง

 
 
   • ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ
   • ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  และส่งมาที่  บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  เลขที่ 2034/159 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  ช่องทางที่ 2 จดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)
  E-mail  address : ………………..appc.co.th
  ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์โครงการ สามารถคลิกได้ที่นี่
  ............................click