Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

ร่วมงานกับเรา

 
 

บริษัทเอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินโครงกำรเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธำนี 
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร เพื่อเข้ำร่วมงานในตำแหน่ง 
“เจ้าหน้าที่บริหารฝึกหัด (Management Trainee)” 
ควำมรับผิดชอบ: ฝึกฝนทักษะจำเป็นในส่วนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเงินเดือน ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย หรือ หญิง และมีถิ่นที่อยู่อำศัยในจังหวัดอุดรธำนี 
2. อำยุไม่เกิน 28 ปี 
3. จบกำรศึกษำระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. มีควำมสำมำรถในด้ำนทักษะกำรอ่ำน พูด ฟัง เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
5. มีใจรักงานและองค์กร ไม่กลัวงานหนัก ชอบทำงานที่ท้าทาย รวมทั้ง มีความคล่องตัวในการทำงานสูง 
6. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ 
7. สำมำรถทำงานเป็นทีม และเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ 
8. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และนอกสถานที่ได้ 
9. มีความอดทน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
10. กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ 
11. มีทักษะด้านกำรสื่อสาร ประสานงาน และการเจรจาต่อรอง 
วิธีกำรรับสมัคร : ผู้สนใจ ส่งประวัติการทำงานมาที่   veraanong@appc.co.th
หรือ ติดต่อสำนักงำนศูนย์ประชำสัมพันธ์ เลขที่ 67 หมู่ 4 บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ * เวลาทำงาน 8.00-17.00 น. วันจันทร์-เสาร์