Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

ที่ตั้งโครงการ


 
 

         พื้นที่คำขอประทานบัตรของโครงการอยู่ในพื้นที่ครอบคลุม 5 ตำบล คือ ตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง และตำบลห้วยสามพาด
ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

         ที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 15-20 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 26,446 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่
โรงแต่งแร่ประมาณ 1,250 ไร่ (ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร) และส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เหมืองใต้ดินที่มีระดับความลึกประมาณ 350 เมตร


         สำหรับการขนส่งแร่โพแทชสามารถดำเนินการได้ทั้งทางรถบรรทุกและทางรถไฟ พื้นที่คำขอประทานบัตรของโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ที่สามารถรองรับความต้องการของโครงการได้อย่างเพียงพอและไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์หรือพื้นที่อนุรักษ์แต่อย่างใด