Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ / ชุมชนสัมพันธ์

 
 

 

แนวทางการดำเนินงาน
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งหวังที่จะพัฒนาโครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน บริษัทจึง
ได้ดำเนินกิจกรรมชุมชน สัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ด้วยความมุ่งหวังที่จะดำเนินงานด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงการชี้แจงข้อมูลโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างโครงการ กับ ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนที่มีความสนใจ


 
 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยมีการนำเสนอความ
คืบหน้า และประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการผ่านสื่อสารมวลชน ทั้งทางวิทยุ และโทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังมีการผลิตสื่อเพื่อการเผย
แพร่ ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร รวมถึงการผลิตสื่อและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์

ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการผ่านสื่อต่างๆ ทางวิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

 
 
             

การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

 
 
       

ประชาสัมพันธ์ผ่านสปอตวิทยุของจ.อุดรธานี


 
 
 
 

เอกสารแผ่นพับ แผ่นพับสำหรับโฆษณาโครงการอุดรโพแทช

 
 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
โครงการมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับประชาชน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ด้วยการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย การพบปะกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมถึงประชาชนที่ให้ความสนใจ
ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาของชุมชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

1. การจัดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการ

 
 

ภาพการลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อชี้แจงโครงการ

 
 


2. การพบปะสนทนากับประชาชนเป็นรายบุคคล


 
 


ภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนทนากับประชาชนตามหมู่บ้าน
 
 

3. การชี้แจงให้ความรู้โครงการกับหน่วยงาน และสถานศึกษาต่างๆ

 

 
 

ภาพเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์มอบความรู้เรื่องเหมืองแร่โปแตซในสถานศึกษา

 
 


4. กิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาของชุมชน

 
 

โครงการอุดรโปแตซ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการเยาวชน เอพีพีซี รุ่นที่ 5-9
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี


 
 

โครงการอุดรโปแตซเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญบั้งไฟ


 
 


โครงการอุดรโปแตซ จัดถวายเทียนพรรษา 
 


โครงการอุดรโปแตซเข้าร่วมงานทอดกฐิน