Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการ

 
 

ข้อปฏิบัติภายในบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 
 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อใช้ปฏิบัติด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้

      - คำนึงถึงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นอันดับแรก

      - พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

      - ระบุสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน

      - ฝึกอบรมพนักงานทุกคน เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำงาน

      - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมแก่พนักงานทุกคน

      - ปฏิบัติการแก้ไขอย่างทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่อันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของชีวิต

      - ปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

      - ตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อความกังวลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และชุมชน

      - ปรับปรุงการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อใช้ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

      - ระบุประเด็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท พร้อมทั้งดำเนินการป้องกันมลพิษ
        และลดผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรน้ำ ดิน และคุณภาพอากาศ

      - ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

      - ปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การดำเนินงานอย่างชัดเจน และประเมินผลการดำเนินงาน
        ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี

      - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการใช้ซ้ำ การหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการประหยัดพลังงานในทุกขั้นตอนการผลิตของบริษัท

      - ตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน และชุมชนโดยรอบโครงการ

      - เผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทั้งหมดของบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุง และเพิ่มเติมนโยบายให้ครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องกับธุรกิจสากล

การเปิดเผยข้อมูล มีความโปร่งใส


       บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเพื่อสรุปความคืบหน้าของโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ทั้งรายงานประจำเดือนและประจำไตรมาส นำส่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องด้วยความสมัครใจและสม่ำเสมอ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเปิดเผยและมีความโปร่งใส อีกทั้ง บริษัทฯ
ได้พยายามปรับปรุงเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อใช้เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบุคคลภายนอกอีกด้วย