Contact us

FAQs
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

การพัฒนาชุมชน

 
 

        

โครงการให้ความใส่ใจกับการพัฒนาชุมชนรอบๆ บริเวณพื้นที่เหมืองไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เพื่อให้โครงการอยู่อย่างเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนซึ่งทางโครงการมีนโยบาย
ในการพัฒนาชุมชนดังนี้

1. ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบโครงการ

2. รักษาแหล่งน้ำของชุมชน โดยการไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำของชุมชน และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ

3. สร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรวมถึงสถานที่ออกกำลังกายให้แก่ประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการโดยรอบให้ดูสวยงาม

5. ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน และระบบคมนาคมในพื้นที่ให้ดีและสะดวกมากขึ้น

6. พัฒนาการศึกษาสายอาชีพเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ใต้ดินให้แก่สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพ
ในท้องถิ่น ซึ่งจะเกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการทำเหมืองใต้ดินเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในชุมชน

7. ทุนการศึกษาที่โครงการมอบให้กับเยาวชนในพื้นที่ประทานบัตร เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของจังหวัดอุดรธานี

8. การดูแลสุขภาพชุมชน โครงการได้จัดให้มีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกัน ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการดำเนินโครงการ และใช้ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่ประทานบัตร

9. ในด้านครอบครัว โครงการจะส่งผลให้เกิดโอกาสการจ้างงานโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดการโยกย้ายไปยัง
ภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยลดลง ทำให้ครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนเดียวกัน ช่วยลดปัญหาการขาดคนดูแล
เด็กและคนชราที่อยู่ในชุมชน