Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน

 
 


บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีเป้าหมาย ที่จะดำเนินตามนโยบายและบริหารจัดการ ดูแล ให้ดำเนินไปด้วยมาตรฐานด้านเทคนิคต่างๆ และมีความรับผิด
ชอบกับชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อทั้งบริษัทฯ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในหลักการด้านต่างๆ ดังนี้ 
 


1. ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน


 
 

“บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน
และชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ”

 
 

2. ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย

 
 

“บริษัท เอเซีย แปซิฟิค  โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มีความมุ่งมั่นที่จะจัดให้โครงการมีความปลอดภัย
 และส่งเสริมให้พนักงาน และชุมชนโดยรอบ มีสุขภาพอนามัยที่ดี”

 
 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

“บริษัท เอเซีย แปซิฟิค  โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม