Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน

 
 


บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีเป้าหมาย ที่จะดำเนินตามนโยบายและบริหารจัดการ ดูแล ให้ดำเนินไปด้วย
มาตรฐานด้านเทคนิคต่างๆ และมีความรับผิดชอบกับชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อ
ทั้งบริษัทฯ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในหลักการด้านต่างๆ ดังนี้ 
 


1. ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน


 
 

“บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน
และชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ”

 
 

2. ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย

 
 

“บริษัท เอเซีย แปซิฟิค  โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มีความมุ่งมั่นที่จะจัดให้โครงการมีความปลอดภัย
 และส่งเสริมให้พนักงาน และชุมชนโดยรอบ มีสุขภาพอนามัยที่ดี”

 
 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

“บริษัท เอเซีย แปซิฟิค  โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ”