Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โครงการ CSR

 
 

บริษัทเอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน และพนักงาน ในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ และได้ดำเนินโครงการ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านงานประเพณี วัฒนธรรม สังคม และศาสนา ด้านกีฬา และร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านอื่นๆ เพื่อสังคมและชุมชนอย่างมากมาย และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ตัวอย่างกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ด้านการศึกษา

 • ทุนการศึกษาแก่เยาวชน

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของจังหวัดอุดรธานี
โครงการอุดรโปแตซ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกและมอบทุนแก่นักศึกษาทุน โครงการเยาวชน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 อย่างต่อเนื่อง 
 
         
 
 
       
 
 
 • การสนับสนุนทางการศึกษา
มกราคม 2558  สนับสนุนกิจกรรมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เมืองโนนสูง-น้ำคำ ตำบลหนองขอนกว้าง โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
ต.โนนสูง และบริษัทฯ จัดกิจกรรมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการอุดรโปแตซ บ.หนองตะไก้ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี


 
 

 
 
 • มิถุนายน 2558      โครงการฯ มีการสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอน มอบ TV LED 49# ให้โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี


 
   
 

ด้านสุขภาพ

 • มิถุนายน 2547  บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ครั้งที่ 13 ณ  ศาลาประชาคม บ้านแม่นนท์ ต.หนองไผ่ อ.เมือง
 • พฤศจิกายน 2557 งานกิจกรรม “โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยสถานีรถไฟหนองคาย กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจรถไฟ 113 ต.หมากแข้ง
  อ.เมือง จ.อุดรธานี
 • เมษายน 2558   โครงการอุดรโปแตซ เข้าร่วมการเดินรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดเหล้า” ร่วมกับ เครือข่ายสงกรานต์งดเหล้า สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
  เทศบาลนครอุดรธานี และจังหวัดอุดรธานี
 
 


ด้านงานประเพณี วัฒนธรรม สังคม และศาสนา

 • ร่วมสนับสนุนในงานกฐิน และผ้าป่าสามัคคี จังหวัดอุดรธานี ที่จัดเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

พฤศจิกายน  2554   ร่วมสนับสนุนในงานกฐิน จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงอ.เมือง  จ.อุดรธานี

 
 
          
 
 


พฤศจิกายน  2555   งานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2555  วัดประชาราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 3  บ้านชัยพร ต.โนนสูง

 
     
 
         
 
 


พฤศจิกายน  2556  งานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดป่าศรีวัฒนาราม และวัดป่าวิเวกวราราม บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่  4,5,7 และ 12   ต.หนองไผ่  จ.อุดรธานี

 
 

 
 
 • กรกฎาคม 2557   ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่ามัชฌิมาปุญญักเขต ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี

วัดสัจจะธรรมวราราม ม.2 บ.น้ำคำ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง ม.3 บ.ชัยพร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ณ วัดศรีวัฒนาราม ม.4 บ.หนองตะไก้ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ณ วัดป่าวิเวกวราราม ม.7 บ.หนองตะไก้น้อย ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ณ วัดพิชัยพัฒนาราม ม.1 บ.ห้วยสามพาด ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ณ วัดจันทราราม ม.9 บ.ป่าก้าว ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

 
 

 
 
 • พฤศจิกายน 2557 ร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดบ้านวังขอนกว้าง ม.6 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ทอดถวาย ณ วัดศรีษะเกษ ม.10 บ.สะอาดนามูล ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
  ทอดถวาย ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง ม.3 บ.ชัยพร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
  เพื่อสมทบทุนบูรณะกุฏิหลังเก่า ณ วัดศรีวัฒนาราม ม.4 บ.หนองตะไก้ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
 • พฤศจิกายน 2557 งานบุญทอดผ้าป่า ณ วัดป่าสามัคคีธรรม ม.11 บ.นาทองคำ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
 • มกราคม 2558       ร่วมงานพิธีรำบวงสรวง พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ณ อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ฯ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
 
 


 
 
 • มกราคม 2558       สนับสนุนเสื้อเยาวชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับประชารัฐจังหวัดอุดรธานี
  และเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี ในกิจกรรมโครงการรวมพลังแกนนำเยาวชนเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด อบายมุข)
  และต้านสิ่งแวดล้อม ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

 
 


 
 


 
 
 • เมษายน 2558       ร่วมงานกิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

 • เมษายน 2558       สนับสนุนเครื่องดื่มจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ.อ.เมือง
  และ อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

 • เมษายน 2558       สนับสนุนงบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

 • พฤษภาคม 2558   โครงการอุดรโปแตซ ร่วมกิจกรรมงานบุญบั้งไฟประจำปี 2558 ณ เทศบาลตำบลหนองไผ่  เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ  อ.เมือง จ.อุดรธานี
  โดยร่วมให้บริการน้ำดื่มกับผู้เข้าร่วมขบวนแห่และประชาชนที่เข้าร่วมงานทั่วไป

 • พฤษภาคม 2558   สนับสนุนการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกก ม.2 บ.แม่นนท์ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี

 
 
 • มิถุนายน 2558      โครงการอุดรโปแตซ สนับสนุนกิจกรรม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา (ร.13 พัน1) ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ, สำนักงานคุมประพฤติอุดรธานี, โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร, อดีตข้าราชการ ร.13 พัน1 ฯลฯ
 
 
          

 
  มิถุนายน 2558      โครงการอุดรโปแตซ สนับสนุนชุดคอมพิวเตอร์และ Printer ให้กับชมรมร่วมช่วยด้วยใจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสาธารณประโยชน์  
 
 
 


ด้านกีฬา

  • มกราคม 2558    สนับสนุนนักกีฬาฟุตบอลทีมอุดรโปแตซ ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “จุฬาฯ ฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 10” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
  • เมษายน 2558      สนับสนุนชมรมบาสเกตบอลอุดรมาสเตอร์เทค จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลรายการ “3ON3 UMT CUT 2015”
 
 


ด้านอื่นๆ

 • มิถุนายน 2558      โครงการอุดรโปแตซ เข้าร่วมโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาหมู่บ้านหนองตะไก้น้อย ม.7 ต.หนองไผ่
  อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี โรงพยาบาลธัญรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมความสามัคคีเพื่อช่วยกันปรับปรุงทัศนีย์ภาพภายในหมู่บ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วย
 
 
    
 
 
  • มิถุนายน 2558      โครงการอุดรโปแตซ ร่วมสนับสนุนการสร้างฝายน้ำล้น “โครงการปิดทองหลังพระในพระราชดำริ” ณ ม.4, ม.12 บ.โนนสา ต.นาม่วง
   อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี