Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 
 

 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการอุดรโพแทช ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน แม้ว่าโครงการจะไม่เข้าข่ายโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพก็ตาม แต่เพื่อให้ประชาชนและชุมชน
ในพื้นที่เกิดความมั่นใจ โครงการจึงได้มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  ให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาฯ ในการศึกษาผลกระทบและสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดจากการดำเนินโครงการ พร้อมจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อห่วงข้อกังวล ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นมาตรการลดผลกระทบ รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ ซึ่งทางโครงการได้กำหนดมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมดังนี้