Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 
 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการอุดรโพแทช ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน แม้ว่าโครงการจะไม่เข้าข่ายโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพก็ตาม แต่เพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจ โครงการจึงได้มอบหมายให้
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  ให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาฯ ในการศึกษาผลกระทบและสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดจากการดำเนิน
โครงการ พร้อมจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อห่วงข้อกังวล ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นมาตรการลดผลกระทบ รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ ซึ่งทางโครงการได้กำหนดมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมดังนี้

 
       1.การทำเหมืองแร่ใต้ดินและการแต่งแร่ ควรใช้เทคโนโลยีที่สะอาด และเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

     2.ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการให้มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

     3.ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอันจะเป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ
        และสร้างทัศนียภาพที่ดี

     4.อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่รอบโครงการให้มีคุณภาพน้ำที่ดี ไม่ปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ และเฝ้านระวังคุณภาพน้ำ
        อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำของชุมชนโดยรอบ

     5.การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอโดยผู้เชี่ยวชาญ

     6.การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง จะมีการรื้อถอนโครงสร้างบนผิวดิน  ปรับถมพื้นที่ที่เป็นบ่อ ปิดอุโมงค์เอียงคู่ ปรับระดับพื้นที่ที่ผ่านการใช้ประโยชน์
        บนผิวดินให้ใกล้เคียงระดับเดิม เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์