Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 
 

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีแนวนโยบาย
เพื่อมุ่งตอบสนองการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้


 
 


    - แสดงให้เห็นถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

    - สนับสนุนความคิดริเริ่มด้านการพัฒนาชุมชน

    - สร้างโอกาสด้านการจ้างงานในชุมชน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และพัฒนาศักยภาพ ในการทำงานแก่พนักงาน

    - สนับสนุนการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

    - ส่งเสริมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทิศทางที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

    - ส่งเสริมให้พนักงานและชุมชนทราบ และตระหนักถึงนโยบายของบริษัท

    - กระตุ้นให้คู่ค้า และคู่สัญญาปฏิบัติตามหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

    - เปิดโอกาส และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน และการพัฒนาโครงการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ