Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 

 
 


          บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งเน้นพัฒนาโครงการเพื่อความยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งยังมุ่งมั่นในการหาช่องทางเพื่อจะผลักดันให้บริษัทก้าว
สู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ และเพื่อเป็นพื้นฐานในระยะยาว ดังนั้นทิศทางการดำเนินงานและปฏิบัติจริงของบริษัทฯ มาจากการร่วมวิเคราะห์ วางแนว เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
ในภาพรวมกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน