Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

หลักการและแนวปฏิบัติ


 
 

หลักการและแนวปฏิบัติ

 
 

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมและสังคม

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นหลักการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนส่วนรวมอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนมาตรการ เงื่อนไขประกอบการอนุญาตประทานบัตรการทำเหมืองแร่โพแทช
ข้อพึงปฏิบัติและหลักการดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการดำเนินการเพื่อจัดทำนโยบายบรรษัทภิบาล  ซึ่งยังไม่อาจแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากรอ
การปรับปรุงเพื่อให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรเหมืองแร่ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการสำคัญ ดังต่อไปนี้

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และสังคมส่วนรวมผ่านทางตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย จึงส่งเสริมมุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือที่ดี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับการดูแล คุ้มครองอย่างทั่วถึง

การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศธุรกิจ และนำส่งรายงานที่ตามความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ และทันเวลา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของทางราชการกำหนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน มีการกำหนดลำดับชั้นของผู้รับผิดชอบอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเติบโต
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง