Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

การประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี ณ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

 
                 วันที่ 29 พ.ค. 58 ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม โดยมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต.ห้วยสามพาด นายกอบต.นาม่วง
สภาเครือข่ายภาคประชาชน มทบ.24 ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ตัวแทนโครงการเหมืองแร่โปแตซ อุดรธานี

                ทั้งนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) ที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น
ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุม ถือเป็นมิติใหม่ครั้งแรกที่ทุกฝ่ายได้พูดคุยกันในอำเภอประจักษ์ แม้ว่าการพูดคุยกันครั้งแรกทางราชการ จะให้โอกาสตัวแทน
กลุ่มอนุรักษ์ได้แสดงความคิดเห็นหลายคน แต่ข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องดีที่ได้นั่งพูดจากันดีๆ แกนนำหลายคนไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลโครงการที่ถูกต้อง หรือเข้าใจผิด
คลาดเคลื่อน ต่อไปคณะกรรมการคงจะนำไปวางแผนในการลงพื้นที่ชี้แจงให้กับชาวบ้านทุกฝ่ายให้ทราบ น่าจะช่วยทำให้ลดความขัดแย้งให้น้อยลงได้ ต้องขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน
ทำให้เกิดความชัดเจน วันนี้โครงการไม่ต้องการให้เกิดภาพผู้ชนะผู้แพ้แต่อยากให้ทุกฝ่ายชนะ-ชนะ โครงการต้องทำให้ดี ไม่ให้มีปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ สมมติ ถ้าเกิด
ปัญหาใดๆ โครงการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ ชดเชย เยียวยา ชาวบ้านไม่ต้องกังวลและชาวบ้านจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเหมืองเป็นระยะๆ ตามกฎหมายเหมืองเเร่ใต้ดิน ไม่เหมือน
เหมืองทั่วไป นอกจากนั้นชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากเงินกองทุนต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในปัจจุบัน เรามาร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ต่อคนอุดร
โดยส่วนรวมไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง แม้จะยากแต่ก็น่าจะสำเร็จเหมือนโครงการที่อื่นๆ