Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โครงการเหมืองแร่อุดรโปแตซ ร่วมกับภาครัฐเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม รอบพื้นที่โครงการฯ

 
 

          บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์ที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองแร่โปแตซ   ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตประทานบัตร
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง จึงได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานและใช้ในการอ้างอิง ตลอดจนมีการเผยแพร่ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2544  จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าโครงการ
จะยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ในปี พ.ศ. 2558 ได้มอบหมายให้ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม การตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน และการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ โดยในปี 2558 นี้ ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 12-17 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
           วันที่ 16 มีนาคม 2558 โครงการเหมืองแร่อุดรโปแตซ ร่วมกับ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี สำนักงาน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี และกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ เก็บตัวอย่างดิน น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน
เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลก่อนดำเนินโครงการเหมืองแร่โปแตซ อุดรธานี ซึ่งดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างมาเป็นระยะเวลา 14 ปี แล้ว

 
 

 
 
              จุดเก็บตัวอย่างดิน น้ำผิวดินและน้ำใต้ดินครอบคลุมพื้นที่โรงงานและพื้นที่เขตประทานบัตรเหมืองใต้ดิน ซึ่งได้แก่ พื้นที่ ต.โนนสูง ต.หนองไผ่ อ.เมือง และ
ต.ห้วยสามพาด ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม การเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและใช้อ้างอิงหลังจากเหมืองเกิดขึ้นแล้ว
 
 
 
 


             โครงการเหมืองแร่โปแตซอุดรธานี ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เข้ามาจัดเก็บตัวอย่างนำไปวิเคราะห์และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
ซึ่งร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโครงการตามกฎหมาย เช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี และกรมควบคุมมลพิษ

 
 

 
 


       การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม ก็ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และภาคประชาชน ซึ่งตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจาก บ.วังแสง ม. 10 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม
นายโกวิท ศรีทองและนายถนัด อ่างบุญตา ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียภาคประชาชนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเก็บตัวอย่างในครั้งนี้เพื่อร่วมตรวจสอบการทำงานของโครงการ
เหมืองแร่โปแตซ แทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจในการทำงานของคณะตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย