Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซ ร่วมพิธีเปิด "การพัฒนาครูสู่อาเซียน"

 
 

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายคทาวุธ แก้วมณีชัย หัวหน้าส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาครูสู่อาเซียน" โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

            นายคทาวุธ แก้วมณีชัย ผู้แทนศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างโครงการฯ และโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการดนตรีประชารัฐ ที่ได้ทำการแสดงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ซึ่งเมื่อโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตร ก็จะมีการส่งเสริมกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป

 "เมื่อโครงการฯ ได้รับอนุญาตประทานบัตร ก็จะมีความต้องการแรงงานกว่า 1,300 อัตรา ดังนั้น ในอนาคต โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของชุมชนรอบเหมือง ซึ่งทางผู้บริหารของโครงการฯ ก็เห็นความสำคัญในการสร้างกำลังคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในชุมชนรอบเหมือง ซึ่งนอกจากการส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการแล้ว ก็พร้อมสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน โดยที่ผ่านมาก็พยายามผลักดันเด็กๆ จากโครงการดนตรีประชารัฐ ให้ทำการแสดงแก่สาธารณะหลายครั้ง ซึ่งเมื่อเหมืองเกิดขึ้น นอกจากจะเป็นสถานประกอบการแล้ว เหมืองก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนไทยรวมทั้งชาวต่างชาติในการศึกษาดูงาน ดังนั้น พื้นที่เหมืองแร่ก็จะเป็นสถานที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นอีสานได้อีกด้วย" นายคทาวุธกล่าว

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาครูสู่อาเซียน" ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอนในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน ทั้งนี้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ ได้ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ที่สนใจอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเข้าร่วมรับการอบรมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ บ้านหนองตะไก้ ซึ่งจะมีการอบรมในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยอาจารย์ผู้สอนจากประเทศสหรัฐอเมริกา