Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซ หารือ อสม.หนองตะไก้ ยืนยันพร้อมดูแลสุขภาพคนในชุมชน

 
 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ผู้แทนศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี โดยนายชัยทัศน์ บุตรกระธรรม หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์ตำบลหนองไผ่ ประชุมร่วมกับคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นด้านสุขภาพ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเหมือง

 ในการประชุม มีการเสนอความเห็นว่า โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี จะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลด้านสุขภาพของคนในพื้นที่รอบเหมืองตลอดระยะการดำเนินโครงการ 25 ปี ซึ่งหากพบว่าชาวบ้านในชุมชนมีปัญหาด้านสุขภาพ หรือเกิดโรคที่คาดเดาว่าเกิดจากโครงการเหมืองแร่ ทางโครงการฯ ก็จะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางด้านผู้แทนศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ กล่าวว่า โครงการฯ ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ รวมทั้งด้านสุขภาพคนในชุมชน โดยมาตรการเฝ้าระวังนี้ จะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนดำเนินโครงการฯ โดยจะร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะ รพ.สต. และ อสม. ดำเนินการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อใช้เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในแต่ละปี และเมื่อเหมืองเปิดจะมีการสุ่มตรวจสุขภาพของคนในชุมชน เป็นการติดตามสภาวะด้านสุขภาพคนในชุมชน ซึ่งหากพบว่ามีความผิดปกติ หรือคาดเดาว่าเกิดจากการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ฯ ก็จะต้องรับผิดชอบทั้งหมด