Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซ ลงพื้นที่แจ้งข่าวสาร ชาวบ้านสะอาดนามูล

 
 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี โดยทีมงานชุมชนสัมพันธ์ตำบลห้วยสามพาด ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่โครงการฯ ณ บ้านสะอาดนามูล หมู่ 10 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ในการประชุม เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ได้แจ้งข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาทุนเยาวชนเอพีพีซี ซึ่งอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อในสถาบันอาชีวะศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560นอกจากนี้ ผู้แทนศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ ยังได้เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมลงทะเบียนสมัครงาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแรงงานภายหลังโครงการฯ ได้รับอนุญาตประทานบัตร ซึ่งนับเป็นโอกาสของชาวบ้านในพื้นที่โครงการฯ ที่จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานเป็นอับแรก ตามนโยบายของโครงการฯ คือ เหมืองชุมชน นำคนกลับบ้าน

อย่างไรก็ตาม ในการประชุม ได้มีชาวบ้านบางส่วนสอบถามเรื่องการลงทะเบียนรับค่าลอดใต้ถุน รวมทั้งการลงชื่อเข้าร่วมประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ว่าจะเป็นการลงชื่อเพื่อผลประโยชน์ของโครงการฯ หรือไม่ เนื่องจากเคยได้รับข้อมูลจากกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ ว่าการลงชื่อในเอกสารใดๆ ของโครงการฯ จะทำให้เกิดการเสียสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งด้านผู้แทนศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ ได้ยืนยันว่า โครงการฯ ได้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ อย่างเปิดเผยและโปร่งใส ซึ่งตลอดมาไม่เคยฉกฉวยโอกาส หรือหลอกลวงชาวบ้านแต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้ชุมชนมั่นใจว่า การรับสิทธิ์ค่าลอดใต้ถุนก็ตาม หรือการรับทุนการศึกษาจากโครงการฯ เป็นผลประโยชน์ที่โครงการฯ มอบให้แก่ชุมชนโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการลงชื่อเข้าร่วมประชุม หรือลงชื่อในเอกสารอื่นๆ ของโครงการฯ จะไม่มีการนำไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์แอบแฝงอย่างแน่นอน โดยชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ต่างมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในความโปร่งใสของโครงการฯ พร้อมให้ความร่วมมือเมื่อเหมืองเปิด