Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

ผู้บริหารอุดรโปแตซ ร่วมประชุม ทสม. พร้อมหนุนบทบาทนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

 
 

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า เมื่อโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี เกิดขึ้น ชุมชนรอบเหมืองก็จะได้รับผลประโยชน์ผ่านค่าภาคหลวงและกองทุนต่างๆ ทั้งกองทุนที่กฎหมายกำหนดและกองทุนที่ทางโครงการฯ มอบแก่ชุมชนโดยสมัครใจ ทั้งนี้ผลประโยชน์ทั้งหมด จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการให้ความมั่นใจแก่ชุมชนว่าจะได้รับการดูแลจากโครงการฯ อย่างดีที่สุด

นายภาณุ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้จัดการส่วนบริหารและราชการ โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการดำเนินโครงการฯ ว่า ตามพรบ.แร่ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียโครงการฯ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ รวมไปถึงการติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและข้อกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ โครงการฯ ก็ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ โดยทางโครงการฯ พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงโครงการฯ ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนมากที่สุด

ด้านข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่างๆ จากโครงการฯ นายคทาวุธ แก้วมณีชัย หัวหน้าส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการฯ
ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้เชิญให้ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมสังเกตการณ์
 พร้อมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 อุดรธานี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรมควบคุมมลพิษร่วมกิจกรรม
การตรวจวัดและเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

ในด้านสุขอนามัยของคนในพื้นที่ นายคทาวุธกล่าวว่า ทางโครงการฯ ก็ได้มีการประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยและโรคมะเร็งของคนในพื้นที่ พร้อมกับลงพื้นที่ทำแบบสำรวจข้อมูลสุขภาวะขอประชาชน และหลังจากที่ทางโครงการฯ ได้รับใบอนุญาตในการทำเหมือง ระหว่างช่วง 2 ปีแรกที่เป็นระยะก่อสร้าง ทางโครงการจะต้องตรวจสุขภาพของคนในชุมชน จำนวน 40 หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่และรอบๆ บริเวณโครงการให้แล้วเสร็จ ซึ่งการเก็บข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อที่เมื่อโครงการฯ เกิดขึ้น จะสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง และสามารถสันนิษฐานสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายวรวุฒิ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ซึ่งดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนร่วม พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดอุดรธานี ซึ่งต่อไปในอนาคต ทสม.จะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับการทำหน้าที่ของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียโครงการฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง