Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซ พบปะชาวบ้านดอนค้อ แจ้งความคืบหน้าโครงการฯ

 
 

วันที่ 29 เมษายน 2560 ผู้แทนศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี นำโดยนางสาวสุชานันท์ ไม่เศร้า หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์ตำบลนาม่วง ลงพื้นที่หมู่ 2 บ้านดอนค้อ ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมการรับฟังกว่า 20 คน

นางสาวสุชานันท์ ไม่เศร้า หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์ตำบลนาม่วง ผู้แทนศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึง
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ว่า ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม ด้านต่างๆ ทางโครงการฯ ได้ลงพื้นที่พูดคุยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การหารือกับหน่วยงานสาธารณสุข
เพื่อการวางมาตรการด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน การเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ เป็นต้น ทั้งนี้
หลังจากที่โครงการฯ ได้รับอนุญาตประทานบัตร ก็จะมีกองทุนต่างๆ เกิดขึ้น โดยแต่ละกองทุน ต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
ดังนั้น ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่โครงการฯ และบริเวณโดยรอบทั้ง 40 หมู่บ้าน ใน 5 ตำบล ก็จะได้รับผลประโยชน์ต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการฯ ในครั้งนี้

นางวิลัยพร ศรีวงศ์ราช ผู้เข้ารับฟังการชี้แจงความคืบหน้าโครงการฯ ได้สอบถามในที่ประชุม เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแร่โพแทช ว่านอกจากการใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตปุ๋ยแล้ว แร่โพแทชยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้อีกหรือไม่ ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ กล่าวว่า แร่โพแทช
มีประโยชน์หลายด้าน ไม่เพียงเฉพาะการผลิตปุ๋ยเท่านั้น เช่น เป็นส่วนประกอบในการทำกระจก ยารักษาโรค ยาสีฟัน สบู่ แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโครงการ
เหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี จะใช้โพแทชเพื่อเป็นแม่ปุ๋ยเท่านั้น