Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ดึงชุมชน ภาครัฐ ร่วมตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนเหมืองเปิด

 
 

โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่พร้อมด้วยทีมงานบริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ผู้ดำเนินการด้านการศึกษาและจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ตามมาตรการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่โครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมเก็บตัวอย่างเพื่อให้ภาครัฐดำเนินการตรวจวัดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

นายประจวบ แสนพงษ์ ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ภาคประชาชน ซึ่งได้ร่วมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในครั้งนี้ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดี ที่ทางโครงการฯ ให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำเนินงานฯ ของบริษัท โดยที่ผ่านมาตนก็ได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และตนมีความมั่นใจในการดำเนินโครงการเหมืองแร่ เพราะได้มาดู มาเห็นด้วยตัวเอง มาตรการต่างๆ ที่เปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชน ชาวบ้าน

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้ลงพื้นที่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม การตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน และการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ โดยได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้ ได้มีตัวแทนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพโดยหน่วยงานภาครัฐ ในจุดเดียวกับที่บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้ทำการเก็บตัวอย่างไปแล้ว เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อีกทางหนึ่ง

ด้านนายคทาวุธ แก้วมณีชัย หัวหน้าส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงก่อนดำเนินการเปิดเหมือง เป็นการให้ความสำคัญด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งข้อกำหนดจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินโครงการฯ ได้กำหนดให้มีการตรวจวัดวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินโครงการฯ ปีละ 4 ครั้ง แต่ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี แม้ว่ายังมิได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ก็ตาม นับเป็นผลดีต่อชุมชน ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด อย่างไรก็ตาม ก็มีการตรวจพบสารหนูปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม โดยอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งแม้ว่าจะไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ภาคส่วนต่างๆ สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อติดตามเฝ้าระวังต่อไป โดยทางโครงการฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการร่วมรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชน

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้ เป็นการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2559 โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่โครงการฯ ก่อนการเปิดเหมือง ปีละ 2 ครั้ง คือในฤดูแล้ง และฤดูฝน และจะเพิ่มเป็นปีละ 4 ครั้ง เมื่อเหมืองเปิด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละปีแก่สาธารณะ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฯ โดยสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี อันเป็นมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ และมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน