Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีมอบค่าลอดใต้ถุนครั้งที่ 7

 
 

โครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีมอบค่าลอดใต้ถุนครั้งที่ 7 ช่วงที่ 1 การรังวัดปักหมุด แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตคำขอประทานบัตร
เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี บ.หนองตะไก้ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
โดยแบ่งจ่ายเป็นพื้นที่ 4 ตำบลได้แก่

 
 

ต.โนนสูง 40 คน / ต.ห้วยสามพาด 46 คน / ต.หนองไผ่ 18 คน / ต.นาม่วง 34 คน และ นอกพื้นที่ 28 คน รวมทั้งสิ้น 166 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,228,317.50บาท
ทั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบล และประชาชนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่ แต่มีที่ดินอยู่ในเขตคำขอประทานบัตรมารับค่าลอดใต้ถุนจำนวนมาก และทางบริษัทขอเชิญชวน
พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 ตำบล 2 อำเภอ มาลงทะเบียนขอรับค่าลอดใต้ถุน เพราะเงินค่าลอดใต้ถุนนี้ ถือว่าเป็นเงินกองทุนที่ทางโครงการให้ชุมชนโดยสมัครใจ
โดยอยู่ในรูปแบบแบบกองทุนเพื่อการชดเชย ค่าตอบแทนเจ้าของที่ดิน (ค่าลอดใต้ถุน) เป็นค่าตอบแทนพิเศษจากโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่ดินเท่านั้น ไม่มีเงื่อนไข หรือข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น

ทางโครงการจะมอบค่าลอดใต้ถุนให้เจ้าของที่ดินในพื้นที่ประทานบัตร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท โดยได้เริ่มมอบให้แก่ผู้ที่มาลงทะเบียน ช่วงที่ 1 การรังวัดปักหมุด
ไปแล้ว 6 ครั้ง และจะทยอยมอบเป็นระยะๆตามลำดับของการลงทะเบียนและจะมอบครั้งต่อไปคือ ช่วงที่ 2 เมื่อได้ประทานบัตร โครงการฯ จะมอบค่าลอดใต้ถุน
ให้เจ้าของที่ดินในอัตราไร่ละ1,500บาท ช่วงที่ 3 ช่วงการก่อสร้างเหมือง (ระยะเวลา 2 ปี) บริษัทฯ จะมอบค่าลอดใต้ถุนให้เจ้าของที่ดินในอัตราไร่ละ 500บาทต่อปี
ช่วงที่ 4 การทำเหมือง (21 ปี) ตลอดระยะเวลา 21 ปีของการทำเหมือง บริษัทฯ จะมอบค่าลอดใต้ถุนให้เจ้าของที่ดินในพื้นที่ประทานบัตร ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท
ต่อปี คิดเป็นเงินรวมแล้ว 48,000 บาท / ไร่  

ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่อยู่ในเขตพื้นที่คำขอประทานบัตร เจ้าของที่ดินโปรดมาติดต่อลง ทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิการรับผลประโยชน์ค่าลอดใต้ถุน
โดยที่เจ้าของที่ดิน ยังคงมีกรรมสิทธิ์และใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้ตามปกติ ซึ่งการลงทะเบียนรับค่าลอดใต้ถุนนี้ ยังเป็นการแสดงตัวเพื่อรักษา สิทธิในการรับผลประโยชน์ที่จะจัดสรรเพิ่มเติมอีกในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตประทานบัตรจำนวนเท่าใด ก็จะมีสิทธิได้รับประโยชน์
ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง

หากพ่อ แม่ พี่ น้อง ท่านใดสนใจ และยังไม่ทราบรายละเอียดของการยื่นตรวจสอบสิทธิการรับค่าลอดใต้ถุนติดต่อทางโครงการได้ที่ 67 ม.4 บ.หนองตะไก้ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี ได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 042 – 207897

....ขอเชิญเจ้าของที่ดินในเขตคำขอประทานบัตรทุกท่าน มาลงทะเบียนรับค่าลอดใต้ถุน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการรับผลประโยชน์จากโครงการเหมืองแร่โปแตซอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ....