Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โครงการเหมืองแร่โปแตซ บรรยายพิเศษนักศึกษาปริญญาเอกมรภ.อุดรธานี

 
 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 โครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พร้อมทีมงาน ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนา" ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีท่าน ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ เป็นอาจารย์
ประจำวิชา
       ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา นำเสนอข้อมูลพื้นฐานโครงการเหมืองแร่โปแตซ
จังหวัดอุดรธานี ทั้งผลดี ผลเสีย และมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทางโครงการฯ ได้ระบุไว้ใน EIA เรียบร้อยแล้ว

จากการพูดคุยแลกเปลี่ยน มีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้าร่วมฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งสอบถามข้อมูลเชิงลึก ถ้าหากโครงการ
ได้ประทานบัตร ซึ่งถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีนักศึกษาจากหลายประเทศเช่น นักศึกษาจากประเทศไทย นักศึกษาจากประเทศลาว และนักศึกษา
ประเทศเวียดนาม ทำให้มีมุมมองที่หลากหลาย นำมาแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟัง และมองว่ามาตรการป้องกันต่างๆ ของทางโครงการมีความรัดกุม มีมาตรฐานในการกำกับดูแล
ดีเยี่ยม แต่ในสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการดูแลคนในท้องถิ่นคนในชุมชน ใจเขาใจเรา ความกังวลย่อมมีกันทุกคน แต่ภายใต้ความกังวลนั้นคนในท้องถิ่นก็ต้องเปิดใจให้กับทาง
โครงการด้วย และให้โอกาสโครงการฯ ได้นำศักยภาพที่มีอยู่มาสร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ให้ประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างจริงจัง และยั่งยืน