Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 
โครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานวันสตรีสากล ณ เทศบาลเมืองโนนสูง

 

 
 

โครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานวันสตรีสากล ณ เทศบาลเมืองโนนสูง - น้ำคำ

            โครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายคทาวุธ แก้วมณีชัย หัวหน้าส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ นายชัยทัศบุตรกระธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์
พร้อมทีมงาน ร่วมงานวันสตรีสากล ณ เทศบาลเมืองโนนสูง - น้ำคำ ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งแจกน้ำดื่มร่วมกับขบวนแห่วันสตรี
และร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 8 มี.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน
สตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้างานมาก ขึ้น
รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติ สตรีไทยในยุคปัจจุบัน จึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ
การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม