Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 
ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด โครงการเหมืองแร่โปแตซอุดรธานี้
 
 

            วันที่ 10 มิ.ย.2558 ได้จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อติดตามการดำเนินการโครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี สืบเนื่องจาก กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ได้ยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 58 ณ ที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคมที่ผ่านมา เพื่อให้จัดตั้งคณะกรรมการในการติดตามการดำเนินโครงการ
เหมืองแร่โปแตซอุดรธานี และประธานในการประชุม ก็ได้ลงมติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในครั้งนี้

            จังหวัดอุดรธานี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี และจัดประชุมพูดคุยสรุป
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการคำขอประทานบัตร ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(รักษาการผู้ว่าราชการอุดรธานี) เป็นประธานในการประชุม
ความขัดแย้งระหว่างโครงการเหมืองแร่โปแตซอุดรธานี และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น ถือว่าเป็นเรื่องราว
ที่ยาวนานมากว่า 10 ปี ทั้งในเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกัน และความขัดแย้งในเรื่องของมุมมองในด้านต่างๆ ทำให้การพูดคุยสื่อสารของคนทั้ง 2 ฝ่ายนั้นติดปัญหามานาน พอสมควร และในวันนี้ การเข้าร่วมประชุมพูดคุยสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการคำขอประทานบัตร ถือเป็นมิติใหม่ เป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่าทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา
มีการมานั่งพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ที่ยังค้างคาใจของคนทั้ง 2 ฝ่าย อีกทั้งกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้รับฟังข้อขัดแย้ง ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ทั้ง 2 ฝ่ายเสนอมา เพื่อหาข้อยุติ และมี
การพูดคุยหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงสร้างสรรค์ด้วยเหตุด้วยผลกันมากขึ้น ซึ่งกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่การทำงานดังต่อไปนี้

 
 

1. ศึกษาข้อมูลโครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี แล้วนำข้อมูล ข้อเท็จจริงเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน
2. ติดตามการดำเนินโครงการเหมืองแร่โปแตซ พร้อมให้ข้อแนะนำ เสนอแนวคิด ปัญหาและอุปสรรคต่อเจ้าของโครงการเพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม
3. รายงานผลการทำงาน และอุปสรรคปัญหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทราบเป็นระยะ
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
            ทางโครงการเหมืองแร่โปแตซได้เปิด VDO ข้อมูลโครงการและมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม และนำเสนอในเรื่องของกองทุนต่างๆ ให้กับคณะกรรมการฯ
ทุกท่านได้ร่วมรับฟังข้อมูล และทางด้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในมิติของกลุ่มอนุรักษ์ และในระหว่างนี้ทั้ง 2 ฝ่ายก็ไม่ได้นิ่งเฉยทางกรรมการชุดนี้
และนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันศึกษา และแก้ปัญหา ในประเด็นต่างๆ ที่กลุ่มอนุรักษ์ยังค้างคาใจ และยังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อที่ทางกลุ่มอนุรักษ์นั้น
จะต้องรวบรวบข้อมูลมานำเสนอในการประชุมครั้งหน้า ที่กำหนดไว้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ศาลากลางอุดรธานี เพื่อให้

            คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ได้รับข้อมูลทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับทุกฝ่าย ให้เดินหน้าไปได้พร้อมๆกัน อย่างถูกต้อง
และเกิดความรักความสามัคคี ต่อไป