Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 


โปแตซ ร่วมเทศบาลหนองไผ่ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕

 

 

 
 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมโภชน์ วงศ์ประทุม หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายเกียรติพันธ์ พิบูลย์ ปลัดอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานีในพิธี พร้อมด้วยนายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างพนักงาน และ หน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

 
 
           

 
 

               การจัดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา 
 


ทั้งนี้โครงการอุดรโปแตซ จึงเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า อีกทั้งยังส่งเสริมการปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบต่อไป