Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 


โปแตซอุดรร่วมประชุมสวัสดิการสังคมจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 
 

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายคทาวุธ แก้วมณีชัย หัวหน้าส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายประนอม อุทรักษ์ ตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

 
 

      

 

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด และเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากองค์กรภาคธุรกิจจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด” เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกำหนดแผน แนวทาง และการดำเนินโครงการ กิจกรรมในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคม ในระยะ 5 ปี

 
              

      

 

ทั้งนี้โครงการอุดรโปแตซ ได้นำเสนอแผนงานพัฒนาการจัดตั้งกองทุนของโครงการเข้าร่วมในหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ  จำนวน 6 กองทุน ซึ่งเป็นกองทุนที่โครงการอุดรโปแตซ
จัดสรรให้ชุมชนโดยสมัครใจ โดยมีเป้าหมายให้คนในท้องถิ่น มีการพัฒนาควบคู่กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยั่งยืน ตลอดไป