Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง

 

 
 

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสมโภชน์ วงศ์ประทุม หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่โพแทซจังหวัดอุดรธานี พร้อมทีมงาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง โดยมีนายสุดใจ ผ่องศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะทำงานและคณะผู้นำท้องถิ่น

 

 
 

      

 

ตามที่ทางโครงการอุดรโปแตซ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 11 หมู่บ้าน และ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย