Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 


โครงการอุดรโปแตซร่วมกิจกรรม โคก หนอง นา แก้ไขความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
 

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสมโภชน์ วงศ์ประทุม หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โคก หนอง นา ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ม.3 บ.หนองบัวเงิน ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี นายเกียรติพันธ์ พิบูลย์ ปลัดอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเทศบาลตำบลหนองไผ่ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 
 

      

 

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนสามารถเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของต้นทุนที่เป็นคลังภูมิปัญญาของชุมชนต่อไป