Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 


โปแตซร่วมดูงานปรัชญาเศรษฐกิจ​พอเพียงแนวทางพระราชดำริ ประจำปี 2565 ร่วมกับ ทม.โนนสูง-น้ำคำ

 

 
 

 

วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2565 นายสมโภชน์ วงศ์ประทุม หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ​พอเพียงแนวทางพระราชดำริ ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ณ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดระยอง

 

 
 

      

 

ทั้งนี้ ทางคณะดูงานได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ที่ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านอาชีพการประมงและการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจันทบุรี เพื่อดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้มหาลัยชุมชนบ้านนอก ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อศึกษา “การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น” สังคมเป็นสุข ชีวิตมีความมั่นคง พึ่งพาตนเองได้ บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน เป็นที่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสังคมแห่งการรู้เท่าทันกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในทุกๆด้าน