Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

 

โปแตซวอนเหมืองรีบเปิด ยินดีหนุนโครงการขจัดความยากจนฯ ทุกพื้นที่ในเขตประทานบัตร

 

 
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายเทวัญ ศรีสุวิภา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย พร้อมด้วย ผู้แทนโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง โดยมี นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นปะธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยนายสุดใจ ผ่องศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

 

 
 

      

การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP มีการคัดแยกปัญหาตามเป้าหมาย 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านเข้าถึงบริการภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำให้ตรงจุดเป้าหมาย

 
              

นายเทวัญ ศรีสุวิภา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย  กล่าวว่าพร้อมสนับสนุนโครงการขจัดความยากจนฯ อย่างเต็มที่ ในทุกพื้นที่ในเขตประทานบัตร เพราะทางโครงการฯ มีกองทุนโดยสมัครใจ ที่จะมอบประโยชน์ให้กับคนในเขตพื้นที่ประทานบัตร มากกว่า 3,100 ล้านบาท ทั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ, กองทุนเงินช่วยเหลือครัวเรือนในพื้นที่ประทานบัตร, กองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชน, กองทุนสวัสดิการชุมชน, กองทุนช่วยเหลือค่าปุ๋ยเกษตรกร, กองทุนเงินค่าทดแทน, และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง ซึ่งงบประมาณจากกองทุนเหล่านี้ จะสามารถเข้าถึงประชาชนและนำไปพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ประทานบัตรได้อย่างแท้จริง ขอวิงวอนภาครัฐ เร่งพิจารณาอนุญาตประทานบัตรให้กับโครงการอุดรโปแตซ ได้เกิดขึ้นในเร็วนี้ เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน