Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โปแตซได้รับแต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน ร่วมกับ อบต.โนนสูง

 
 

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายเทวัญ ศรีสุวิภา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย พร้อมด้วย นายสมโภชน์ วงศ์ประทุม หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง โดยมีนายสุดใจ ผ่องศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 

 
 

      

ตามที่รัฐมันตรีว่าการประทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูล และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นรูปธรรม และเกิดการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายอำเภอเมืองอุดรธานีในทุกมิติอย่างแท้จริง

 
              

ทั้งนี้นายเทวัญ ศรีสุวิภา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ในนามของผู้แทนภาคเอกชน ด้านโครงการอุดรโปแตซ ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐให้เกิดเป็นรูปธรรม หากโครงการอุดรโปแตซเกิดขึ้น โครงการจะมีกองทุนต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งงบประมาณเหล่านี้จะสามารถตอบสนองนโยบายของภาครัฐได้ และเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อีกทั้งจะช่วยในเรื่องของการจ้างงานทั้งทางตรง และทางอ้อม ประชาชนในเขตพื้นที่ก็จะเกิดรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน