Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

ว.เทคนิคกาญจนาฯ ยกย่องให้โปแตซเป็นสถานประกอบการดีเด่น รับ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 
 

 

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายคทาวุธ แก้วมณีชัย หัวหน้าส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน โครงการเหมืองแร่โพแทชัจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

 
 

      

ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และในโอกาสนี้โครงการอุดรโปแตซ ได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเป็นสถานประกอบการดีเด่น ที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต