Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซร่วมกับค่ายรามสูร จัดกิจกรรม ปลูกป่า-ปล่อยปลา ในหน่วยทหาร

 
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จัดกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำ ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่ป่า - ปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำในหน่วยทหาร โดยมี พันโทรัชกฤช แดงไธสง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในพิธี

โครงการเพิ่มพื้นที่ป่า-ปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำในหน่วยทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ประชาชนและกำลังพลรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรักในทรัพยากรที่บรรพบุรุษมอบให้แก่ลูกหลาน และเป็นการทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย นอกจากนี้ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ระบบนิเวศน์ทางน้ำยังเป็นการสร้างกุศลแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ยังเป็นการสร้างความรักและสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดเป็นจุดเริ่มต้นในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อีกด้วย

พันโทรัชกฤช แดงไธสง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้กล่าวขอบคุณบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกองพันด้วยดีเสมอมา ตลอดจนกำลังพลทั้งนายทหาร นายสิบ และแม่บ้านทหาร ที่ร่วมกันดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าตามแนวพระราชดำริในครั้งนี้ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักใคร่สามัคคีของคนในชาติ