Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซ มอบน้ำดื่มในพิธีลงอุโบสถสามัคคี วัดป่าโพธิการาม

 
 

โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายคทาวุธ แก้วมณีชัย หัวหน้าส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ และนางสาวอภิญญา พรชัยศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
มอบน้ำดื่มสำหรับใช้ในพิธีสวดถอด-ถอนสีมาและลงอุโบสถสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างและเตรียมฉลองอุโบสถ ณ วัดป่าโพธิการาม บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 ตำบลอุ่มจาน
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ที่จัดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

พิธีสวดถอด-ถอนสีมาและลงอุโบสถสามัคคีฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างอุโบสถ ซึ่งทางวัด
กำลังก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างและเตรียมที่จะฉลองอีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายสายยุทธ์ ศรีโยธา นักศึกษาทุนเอพีพีซี รุ่นที่ 2 ซึ่งได้อุปสมบทที่วัดดังกล่าว ได้ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่มสำหรับใช้ในงาน ซึ่งทางโครงการฯ พร้อมให้การสนับสนุน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุนฯและโครงการฯ
พร้อมทั้งยังเป็นสื่อกลางให้โครงการฯ ได้มีส่วนร่วมทำหน้าที่สนับสนุนงานประเพณี วัฒนธรรม สังคม และศาสนา ของชุมชนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย