Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559

 
 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 โครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ร่วมกับวัดในพื้นที่เขตประทานบัตร
4 ตำบล 2 อำเภอ เช่น วัดจันทราราม บ.ป่าก้าว ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม, วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ.นาม่วง ต.นาม่วง, วัดศรีวัฒนาราม บ.หนองตะไก้ ต.หนองไผ่, และ
วัดสัจจะธรรมวราราม บ.น้ำคำ ต.โนนสูง ร่วมกับประชนในพื้นที่

           ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี 2559 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดย
แสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี
แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก
คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล
ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อ
น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต

         ทั้งนี้โครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี ยึดถือและปฎิบัติประเพณีอันดีงามนี้มาโดยตลอด โดยเข้าร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ทำบุญตักบาตรร่วมกับ พ่อ แม่
พี่ น้อง ในชุมชนตลอดมา ในแต่ละปีจะมีการเวียนไปร่วมกับวัดในพื้นที่ ตำบลละ 2 วัด เพื่อให้ทางโครงการฯ ได้เข้าถึง และเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างทั่วถึง ซึ่งทาง
โครงการฯ ก็จะดำรงวิถีประเพณีอันดีงามแบบนี้สืบต่อไป ตลอดอายุของโครงการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชน เพื่อความสมัครสมานสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว
ตามวิถีชาวอีสานตลอดไป