Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โครงการอุดรโปแตซ ร่วมกิจกรรมกับคลีนิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
 

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัย
บ้านโนนสูง "เปิดตัวหมู่บ้านวิทยาศาสตร์" และสาธิตการปักดำนาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและผักปลอดภัย ณ บ้านหนองโสกดาว ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

       ทั้งนี้ก็ให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง ประกอบกับจัดทำผลผลิตให้ได้มาตรฐานและให้ทันฤดูกาลผลิตที่จะถึง และเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ โดยมีนายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดป้าย เปิดตัวหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นทางการ ร่วมกับผู้นำชุมชน เกษตรตำบล กลุ่มสตรีในชุมชน หน่วยงานราชการ
และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานบูรณาการ อันจะส่งผลให้สามารถดำเนินการผลิตข้าวและผักปลอดภัยได้มาตรฐานต่อไป

     โครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมทีมงาน
ลงแขกดำนาในแปลงนาสาธิต ร่วมกับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง สร้างสีสัน เสียงหัวเราะ มิตรภาพที่ดีร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
และชุมชน สัมผัสถึงวิถีชุมชนอย่างแท้จริง