Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

จังหวัดอุดรธานี จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย โครงการเหมืองแร่โปแตซอุดรธานี


 

 
 

วันที่ 23 เม.ย. 59 หอประชุมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในโครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี คำขอประทานบัตรที่ 1-4/2547 ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น โดยการ
ประชุมในเวทีนี้มี นายจารุกิตต์ เกษแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ เขต 2 และทีมงานจากบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คือ นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่ น.ส.สุภาพร ศรีหริ่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมอาวุโส และนายกมล มหาผล วิศวกรอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จำกัด (มหาชน) ร่วมชี้แจ้ง และรับฟังความเห็นมีผู้มีส่วนได้เสียที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยต่อโครงการ ที่เข้ารับฟัง จำนวนกว่าสองพันคน

 
 

            ประชาชนที่อยู่ในเขตคำขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช 5 ตำบล ประกอบไปด้วย ต.หนองไผ่ ต.โนนสูง ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง และ ต.นาม่วง
ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม มาร่วมรับฟังความคิดเห็น ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากตำรวจ ทหาร อส. หน่วยงานด้านความมั่นคง มาดูแลรักษาความปลอดภัย
อย่างเต็มที่ ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย และมาตรา 88/7 กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย หรือโดยทั่วไปเรียกว่า ประชาพิจารณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
แร่ มาตรา 88/7 การออกประทานบัตรเหมืองใต้ดินต้อง ที่กำหนดขั้นตอนให้ต้องมีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อน เป็นขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ที่กฎหมายแร่ พ.ร.บ.แร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าการทำเหมืองใต้ดิน ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายถึง
1.ผู้มีสิทธิในที่ดิน หรือ 2.ผู้อยู่อาศัย ในเขตคำขอประทานบัตร (ซึ่งมีทั้งสิ้น 24 หมู่บ้าน อยู่ใน 5 ตำบล) ทั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมในเวทีร่วมกันแสดงความคิดเห็นทั้ง 2 ฝ่าย
ทางท่านรองผู้ว่าเปิดเวทีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแบบเต็มที่ เพื่อที่จะรวบรวมการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดสรุปเพื่อที่จะ
นำส่งไปที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อนำผลที่ได้พิจารณาเป็นเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรต่อไป