Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โครงการอุดรโปแตซ จัดงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนอุดรธานี ประจำปี 2558 อัพเดทความคืบหน้าโครงการฯ

 
 

                 วันที่ 22 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา ชั้น 2 ห้องอาหารบ้านหมากแข้ง เวลา 18.00 น. โครงการอุดรโปแตซ นำโดยนายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เชิญสื่อมวลชนจังหวัดอุดรธานีร่วมงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อพบปะพูดคุยถึงความคืบหน้า
ของโครงการอุดรโปแตซ อุดรธานี

 
 
 
 

 “ในปีที่ผ่านมาโครงการอุดรโปแตซ ถือว่ามีความคืบหน้าในกระบวนการ

ต่างๆมาก เมื่อเดือนต้นเดือนกรกฎาคม ได้เริ่มประชุมชี้แจงเรื่องการคัดเลือก

ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียให้กับผู้นำในพื้นที่คำขอประทานบัตรได้รับทราบ

เพื่อจัดเตรียมการคัดเลือกตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย หมู่บ้านในเขตคำขอ

ประทานบัตรหมู่บ้านละ 2 คน ทั้งนี้กระบวนการการคัดเลือก

ผู้มีส่วนได้เสียได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงเดือนสิงหาคม ได้ตัวแทนผู้มีส่วนได้

เสียทั้งสิ้น จำนวน 89 คน เพื่อเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมของตัวแทน

ผู้มีส่วนได้เสีย จัดหาบริษัทที่ปรึกษามาทำการศึกษารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ทาง สผ.ได้อนุมัติแล้วเพื่อเสนอประเด็น

เพิ่มเติมได้หากเห็นว่า ยังมีประเด็นใดที่ประชาชนยังกังวลหรือไม่มั่นใจ”

 
 


คณะตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย ได้ประชุมแลกเปลี่ยนและได้มีมติให้บริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาเพิ่มเติมจำนวน 31 ประเด็น ซึ่งได้ทำการศึกษาเรียบร้อยแล้ว คณะตัวแทน
ผู้มีส่วนได้เสีย ได้จัดประชุมพิจารณาผลการศึกษาเพื่อลงมติรับรองผลการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตามโครงการศึกษาวิจัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในโครงการเหมืองแร่โปแตซ
ทั้งนี้คณะตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ได้มีมติเห็นชอบในการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

 
 


 
 

      ในปี 2558 โครงการอุดรโปแตซ เหลือกิจกรรมใหญ่ๆ ที่ต้องดำเนินการอีก 2 กิจกรรม คือ การจัดประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และเวทีประชาพิจารณ์ที่เปิด
กว้าง ให้คนอุดรธานี เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อไป เพื่อนำผลที่ได้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรต่อไป

 
 


      
คาดว่าในปี 2558 ประเทศไทยจะมีเหมืองแร่โปแตซ เกิดขึ้น 3 แห่ง อย่างแน่นอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งก็ต้องรอลุ้นว่า โครงการอุดรโปแตซจะเข้าเส้นชัย
ได้รับใบ อนุญาตประทานบัตรเป็นลำดับที่เท่าไหร่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้ เพราะสิ่งที่โครงการอุดรโปแตซทุ่มเทแรงกายแรงใจมาทั้งหมด ก็เพื่อคน
อุดรธานี ทั้งสิ้น” .......