Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 
โปแตซร่วมประชุมฝ่ายปกครองหนองไผ่ แจ้งสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที 1/65
 
 

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้แทนโครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมประชุมฝ่ายปกครองตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี นายเล็ก สรวงศิริ (กำนันตำบลหนองไผ่) เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วย นายสมพงษ์ พรมวิเศษ (นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 
 

      


ทั้งนี้โครงการอุดรโปแตซ มีการแจ้งความคืบหน้าการขอประทานบัตร พร้อมทั้งแจ้งสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม จากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1
ปี 2565 ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพบว่าสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการทั้ง คุณภาพดิน คุณภาพอากาศ ความดังของเสียง อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีเพียงน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในบางบริเวณที่มีค่าเกินค่ามาตรฐาน เช่น น้ำใต้ดินทั้งในพื้นที่ของโครงการและโดยรอบพื้นที่โครงการตรวจพบสารหนูทุกสถานี แต่อยู่ในปริมาณที่ต่ำ จึงอยากฝากเตือนชาวบ้านที่ยังคงใช้น้ำบาดาลอยู่ ควรมีความระมัดระวังในการใช้น้ำ เพื่อรักษาสุขภาพของเราและคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น